เสวนาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

   วันที่ ๒๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง กลยุทธ์การขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น กับ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗
   การนี้มีการจัดสานเสวนาแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ณ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ หอประชุมกาญจนาภิเษก ๓๙ วัดศรีนวล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 105 ครั้ง