สุขภาวะพระคิลานุปัฏฐาก

   วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระเทพวิสุทธิคุณ,ดร. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาวะพระคิลานุปัฏฐาก เขตสุขภาพที่ ๗ ปี พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๖ โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมราชพฤษ์ ชั้น ๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างหน่วยงาน ๘ แห่ง คือ ๑.เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ๒.คณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม โดย พระเทพสิทธาจารย์ ๓.เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระราชพรหมจริคุณ ๔.เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย พระครูวรธรรมทัศน์,ดร.
๕.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รศ.ดร.สุมัทนา กลางคาร ตำแหน่ง คณบดี ๖.ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น โดย นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ๗.คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๗ โดยนายสุทธินันท์ บุญมี ตำแหน่งประธานคณะกรรมการฯ และ ๘.มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ (สำนักงานาภาคอีสาน) โดยนางสาวทิพวัลย์ โมกภา ตำแหน่ง ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสขภาพ (สำนักงานภาคอีสาน)
   เพื่อดำเนินงานความร่วมมืองานด้านวิชาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาวะพระคิลานุปัฏฐาก เขตสุขภาพที่ ๗ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาวะพระคิลานุปัฏฐาก เขตสุขภาพที่ ๗ ดังนี้
๑) พัฒนาเครือข่ายและกลไกความร่วมมือในการทำงานการดำเนินงานขับเคลื่อนสุขภาวะพระคิลานุปัฏฐาก เขตสุขภาพที่ ๗
๒) สร้างควงามรอบรู้เรื่องสุขภาพของพระคิลานุปัฏฐาก เข้าถึงข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพ และบริการสุขภาพที่จำเป็น นำไปสู่การวิเคราะห์และการตัดสินใจด้านสุขภาพที่เหมาะสม (Health literacy)
๓) ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการรูปแบบแนวทางการส่งเสริมสุขภาวะพระคิลานุปัฏฐาก เขตสุขภาพที่ ๗ เป็นผู้รอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy)
๔) สนับสนุนและติดตามการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาวะพระคิลานุปัฏฐาก เขตสุขภาพที่ ๗


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 98 ครั้ง