ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์

   วันที่ ๒๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรและการจัดทำ มคอ. ๓ วิชาเอกสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และบรรยายหัวข้อ "รูปแบบการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เข้าเรียนครู"
   ในการจัดโครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรและการจัดทำ มคอ. ๓ วิชาเอกสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคณะครุศาสตร์ ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ร่วมกันวางแผนแนวทางในการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร จัดทำ มคอ. ๓ วิชาเอกสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับสมบูรณ์ ณ ห้องเธียเตอร์ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น บ้านโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 99 ครั้ง