รองอธิการบดีบรรยายถวายความรู้

วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น บรรยายถวายความรู้ใน โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการและพระภิกษุเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม รุ่นที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 99 ครั้ง