MOU Free Wi-Fi

  เทศบาลนครขอนแก่นและภาคีเครือข่ายลงนามในบันทึกข้อตกลงการพัฒนาการให้บริการ Digital Service Free Wi-FI ในเขตเทศบาล เมื่อวันที่ พุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการให้บริการ Digital Service Free WI-FI ความเร็วสูงในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี (นายมนตรี สิงหปุณณภัทร, พันตำรวจโทสมชาย โตเจริญ, นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง ), นายกฤษฏ์ สว่างไสว เลขานุการนายกเทศมนตรี, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล (น.ส.ณัชชา แสงสุรศักดิ์, นายเสกสิทธิ์ โฆษิตวุฒิ, นายวรินทร์ เอกบุรินทร์) นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล ( นางอารีย์ สุรารักษ์, นางกฤษณา แสนสะอาด), นายทศพล วงศ์อาษา ผ.อ.สำนักช่าง, นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นางทิมาพร จันทรถง ผอ.สำนักคลัง, นางปริญดา เอียสกุล ผอ.สำนักสวัสดิการสังคม, นายมานพ ช่องตะคุ ผอ.สำนักการศึกษา, นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์, นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นายศรัณย์ เปานาเรียง ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการชุมชน, ตัวแทนองค์กร และพนักงานเทศบาลร่วมในพิธี
พิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการให้บริการ Digital Service Free WI-FI ความเร็วสูงในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก นายศิริวัฒน์ บุบผาเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการแนะนำแนวทางในการพัฒนาต่อยอดการเข้าถึงการให้บริการอินเตอร์เนตเพื่อนำไปช่วยพัฒนาธุรกิจในท้องถิ่น
  สำหรับโครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตไร้สายในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น เป็นการใช้ แพลตฟอร์ม Buzz Privilege Free Wi-Fi ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท NT iBUZZ จำกัด บริษัทในเครือบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการระบบ Free Wi-Fi ที่มีความเสถียรสูง ใช้งานฟรีตลอด 24 ชั่วโมง 30/30 Megabit per second ครอบคลุม เข้าถึงได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกระดับ ทุกกลุ่มวัย เพียงมี Smartphone หรือโทรศัพท์ที่รองรับระบบ Wi-Fi ก็สามารถเข้าถึงบริการ“ฟรี”ตลอด 24 ชั่วโมง ใช้งานสะดวกด้วยการลงทะเบียนเพียงแค่ครั้งเดียว ก็สามารถใช้งานได้ในทุกพื้นที่การให้บริการ
การพัฒนาการให้บริการ Free Wi-Fi ความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม พัฒนาเมืองสู่ความเป็น Smart City อีกทั้งช่วยส่งเสริมสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา การใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะ โดยมีเป้าหมายที่จะติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะต่างๆ เช่น พื้นที่ชุมชนทั้ง 95 ชุมชน, สวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 5 แห่ง, ห้องสมุด 11 แห่ง, ศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 3 แห่ง, โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 11 โรงเรียน, ศูนย์เด็กเล็ก 11 ศูนย์, พื้นที่ตลาดและพื้นที่สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น
สำหรับการลงนามในครั้งนี้ เป็นร่วมลงนามระหว่างเทศบาลนครขอนแก่นและภาคีเครือข่าย จำนวน 9 แห่ง ดังนี้
1.เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
2. นายณัฐฐินันท์ สุขสมพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท NT iBUZZ จำกัด
3. นายฤทธิรงค์ พจนานุกิจ ประธานชุมชนหลังศูนย์ราชการ ตัวแทนจาก เขต 1
4. นายนิวัฒน์ชัย วินัยแพทย์ ประธานชุมชนเทพนครขอนแก่น ตัวแทนจาก เขต 2
5. นายสงคราม สีหานนท์ ประธานชุมชนโนนทัน ตัวแทนจาก เขต 3
6. น.ส.อรวรรณ แซ่ลี้ ประธานชุมชนสามเหลี่ยม 2 ตัวแทนจาก เขต 4
7. แพทย์หญิงมรกต เตรียมเวชวุฒิไกร ตัวแทนจาก ศูนย์บริการสาธารณสุข ที่ 1
8. นางสาวทิพาภรณ์ รุจิรกาล ตัวแทนจาก ศูนย์บริการสาธารณสุข ที่ 3
9. ทันตแพทย์สุเวทย์ จิตภักดีบดินทร์ ตัวแทนจาก ศูนย์บริการสาธารณสุข ที่ 5

ข้อมูลข่าว : เทศบาลนครขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 115 ครั้ง