งานวิจัยระดับดีมาก

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทั้ง ๕ ท่าน ประกอบด้วย
๑. ผศ.ดร.วิทยา ทองดี
๒. ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล
๓. ดร.สมควร นามสีฐาน
๔. ดร.สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา
๕. อ.พันทิวา ทับภูมี
ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการหรือการรับใช้สังคม ระดับดีมาก ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ และระดับชาติครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 16 ครั้ง