บุญกุ้มข้าวใหญ่

   วันที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีทำบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาตินานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ และพิธียกฉัตรเจดีย์พระธาตุขามแก่น (จำลอง) มหาจุฬามณีเจดีย์พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธีประชาสรรค์ โดยได้รับความเมตตาจากพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานในพิธี
   เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นสู่ที่ประดิษฐาน จากนั้นเป็นการเสวนาทางวิชาการ "บุญมหาชาติ : การบำเพ็ญทานบารมีของกลุ่มชาติพันธ์ ๒ ฝั่งโขง โดยนักวิชาการทางด้านพุทธศาสนา ไทย-ลาว-กัมพูชา และการสาธิตเทศน์มหาชาติ นานาชาติ โดย พระนิสิตนานาชาติ
   กิจกรรมในภาคบ่าย เป็นการสาธิตสรภัญญะ "บุญกุ้มข้าวใหญ่ฟังเทศน์มหาชาติ " จากนั้นเป็นพิธีแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง โดย พุทธศาสนิกชนและชมรมรวมพลคนพุทธ เทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสนปริทรรศน์ โดย พระครูสุธีคัมภีรญาณ, ผศ.ดร. และชมการแสดงลูกทุ่งหมอลำโดยศิลปิน ลำเพลิน วงศกร และชมการแสดงศิลปะพื้นบ้านวงโปงลางพุทธศาสตร์อีสานศิลป์ ณ มหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธี ประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 107 ครั้ง