พิธียกฉัตรพระธาตุขามแก่นจำลอง

   วันที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีทำบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาตินานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ และพิธียกฉัตรเจดีย์พระธาตุขามแก่น (จำลอง) มหาจุฬามณีเจดีย์พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธีประชาสรรค์
   เวลา ๑๔.๓๐ น. ประกอบพิธีแห่ข้าวพันก้อน โดย พุทธศาสนิกชนและชมรมรวมพลคนพุทธ ฟังเทศน์สังกาด โดย พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และเทศน์คาถาพันสรุป ๑๓ กัณฑ์ โดย พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร., ป.ธ.๙ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น การนี้ได้รับความเมตตาจากพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานในพิธี
   เวลา ๑๐.๐๙ น. พระเทพวิสุทธิคุณ, ดร. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดหนองกุง เมตตาเป็นประธานประกอบพิธียกยอดฉัตรพระธาตุขามแก่น (จำลอง) มหาจุฬามณีเจดีย์พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธีประชาสรรค์ พร้อมด้วย พร้อมด้วย พระราชประสิทธิคุณ,ดร. เจ้าอาวาสวัดเทพปูรณาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระราชพรหมจริยคุณ,ดร. เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ,ดร. เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พระครูวรธรรมธัช,ดร. เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระเถรานุเถระ คุณโชคชัย คุณวาสี กรรมการผู้จัดการ โตโยต้าแก่นนคร จำกัด คุณชุติมา สงวนตระกูล กรรมการ บริษัท โตโยต้าขอนแก่น จำกัด ประธานฝ่ายฆราวาส คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากรวิทยาเขตขอนแก่น และพุทธศาสนิกชน ปิดทองบนยอดฉัตร และผูกผ้ามงคล ยกยอดฉัตร พระธาตุขามแก่น (จำลอง) ซึ่งเป็นพระธาตุบริวารด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของ มหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธี ประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
   เวลา ๑๒.๓๐ น. ฟังเทศน์มหาชาติชาดก ๑๓ กัณฑ์ โดย พระครูสุตสารพิมล (หลวงพ่อมหาพิมพา ธมมทินุโน) จากนั้นพิธีแห่กัณฑ์หลอน โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากรวิทยาเขตขอนแก่น สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พุทธศาสนิกชน และชมรมรวมพลคนพุทธ

ณ มหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธี ประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 156 ครั้ง