รดน้ำขอพรวันสงกรานต์

   วันที่ ๑๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรมวันสืบสานประเพณีสรงน้ำ-รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ, พระพุทธรูป, พระสงฆ์ และรดน้ำผู้อาวุโส
   โดยพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานในพิธี พร้อมให้พรปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ณ ศาลารวมใจ สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 17 ครั้ง