แผนการจัดซื้อจัดจ้าง'65

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 202 ครั้ง