เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม

   วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระพรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหาร ทำพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการ “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑ อำเภอ ๑ วัด ๑ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม" กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นจากการร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตชอนแก่น หน่วยงาน One Home พม.ขอนแก่น วัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนายกระดับงานด้านสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน จึงได้จัดกิจกรรมได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดธาตุ พระอารามหลวง ซึ่งเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมในวัดแห่งแรกของจังหวัดขอนแก่น และจะมีศูนย์ช่วยเหลือสังคมในวัด ในทุก ๆ อำเภอของจังหวัดขอนแก่น ๒๖ อำเภอ

   ในการนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมประจำวัดธาตุ พระรามหลวง และวัดในพื้นที่อำเภอ อีก ๒๕ แห่ง และได้มอบเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เงินสนับสนุนภาคีเหรือข่าย มอบใบประกาศเชิดชูอาสาสมัศรและเครือข่ายงานด้านสังคม โดยมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวภาวะวิกฤต จำนวน ๓๐ ครอบครัว มอบเงินโครงการรปรับสภาพสิ่งแวดล้อมให้กับผู้สูงอายุ ๔ ครอบครัว / ผู้พิการ ๕ ครอบครัว มอบเงินค่าตอบแทนผู้ช่วยดูแลดนพิการ จำนวน ๓๖ คน มอบเงินค่าตอบแทน อพม. จำนวน ๓๒ คน มอบเกียรติบัตร อพม. ที่ปฏิบัติหน้าที่ยอดเยี่ยม จำนวน ๒๖ คน มอบเกียรติบัตรผู้เสียสละเพื่อสังคม ๗ คน มอบชุดของขวัญให้กับผู้สูงอายุ เนื่องในวันปีใหม่ไทย จำนวน ๕ ชุด และพม.พารวยมอบรถมอเตอร์ไซต์พ่วงข้างไฟฟ้าให้กลุ่มเปราะบาง เพื่อสร้างโฮกาส สร้างอาชีพสร้างรายได้ จำนวน ๓๐ คน ๑๐ คัน และ รับฟังสัมโมทนียกถาและรับของที่ระลึกจาก พระโสภณพัฒนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 18 ครั้ง