ประชุมพัฒนาศักยภาพพระนิสิตฯ

   วันที่ ๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้กำหนดจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพระนิสิตสู่การสร้างสุขภาวะทางปัญญา เพื่อพัฒนาโครงการปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ ๖๘ ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และคัดเลือกโครงการปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบ ในการเป็นแบบอย่างการปฏิบัติศาสนกิจ
   การนี้พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นกล่าวเปิดกิจกรรม และบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การปฏิบัติศาสนกิจเพื่อพัฒนา ปัญญา และคุณธรรม"
ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น ๓ ช่วง ได้แก่
ช่วงที่ ๑ เป็นการเสวนา หัวข้อ “พระสงฆ์นักพัฒนา : ปลุกพลังบวกนิสิตมหาจุฬา เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” โดย พระอธิการประชุม คมฺภีรธมฺโม ต้นแบบพระสงฆ์นักพัฒนา
พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด.พระพุทธศาสนา
ผศ.ดร.จรัส ลีกา อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ด. ปรัชญา
นายนิรุติ ป้องสีดา นักวิชาศึกษา สำนักงานพระสอนศีลธรรม ผู้ดำเนินรายการ
ช่วงที่ ๒ การบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาโครงการปฏิบัติศาสนกิจตามความคาดหวังของมหาวิทยาลัยและสังคม” โดย ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ช่วงที่ ๓ การบรรยายหัวข้อ “กระบวนการพัฒนาโครงการปฏิบัติศาสนกิจของพระนิสิตรุ่นที่ 68”นำกระบวนการโดย พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มจร และ ดร.บุญช่วย ดูใจ อาจารย์ประจำ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ ผู้จัดการโครงการฯ

   ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนิสิตปฏิบัติศาสนกิจและผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมจำนวน ๘๐ รูป/คน ณ ห้องเธียเตอร์ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น บ้านโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 22 ครั้ง