เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติการสอน

    วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เทอม ๑/๒๕๖๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ ๔ และ ชั้นปีที่ ๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาการสอนภาษาไทย โดยหลักสูตร ๔ ปี ได้กำหนดให้นิสิตต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจำนวน ๑ ภาคการศึกษา และหลักสูตร ๕ ปีต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นจำนวน ๒ ภาคการศึกษา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะได้ดำเนินการส่งนิสิตออกไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามข้อระเบียบของคุรุสภา
   ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จึงได้จัดโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และมีทักษะในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รับฟังคำแนะนำในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จากผู้บริหารและคณาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นการชี้แจงเอกสาร คู่มือต่างๆ และร่วมกันกำหนดแนวทางในการออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา พร้อมให้แนวทางในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องและการวางตัวที่เหมาะสมในการทำหน้าที่นิสิต ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และปลูกฝังอุดมการณ์ของความเป็นครูและให้กำลังใจแก่นิสิตที่จะออกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา
   เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิต จึงได้เรียนเชิญ นางสาวกฤติยา พลหาญ (ครูกิ๊ก) ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดกาเรียนการสอน มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน Technology-based Learning”

การนี้พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 26 ครั้ง