ประชุมคณะอนุกรรมการการเงิน

   วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการเงิน และทรัพย์สิน ประจำวิทยาเขตขอนแก่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 20 ครั้ง