วิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕

    วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ บุญคึดฮ่ำนำฮอยพระพุทธเจ้า (Buddhist Festival : Vesak Day)
มีการจัดกิจกรรมการเสวนาวิชาการออนไลน์เรื่อง “บุญคึดฮ่ำนำฮอยพระพุทธเจ้า (Buddhist Festival : Vesak Day)”
ผู้ร่วมเสวนา
๑) มุมมองด้านศาสนา โดย ศ.ดร. สมภาร พรมทา ผู้อำนวยศูนย์ศึกษาพุทธปรัชญา มจร.
๒) มุมมองด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ โดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓) มุมมองด้านศิลปวัฒนธรรม โดย หมอลำกฤษณา บุญแสน ศิลปินหมอลำ
๔) ผู้ดำเนินรายการการเสวนา โดย พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ ประธานหลักสูตรศิลปะศาตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ
   การนี้พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดการเสวนาวิชาการ

   เวลา ๑๕.๓๐ น. รับฟังปาฐกถาธรรมหัวข้อ “วิสาขบูชา : วันสันติภาพโลก” โดยได้รับความเมตตาจาก พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญกรุงเทพฯ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง และอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ผ่านระบบออนไลน์) ณ มหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธี ประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 55 ครั้ง