กิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒

   วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ บุญคึดฮ่ำนำฮอยพระพุทธเจ้า (Buddhist Festival : Vesak Day) มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันมหกรรม “วันวิสาขบูชา” เช่น
- แข่งขันประกวดขันหมากเบ็ง
- แข่งขันการเล่านิทานธรรมภาษาถิ่น (อีสาน)
ณ มหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธี ประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่ และอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดที่สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา F.M.101.75 MHz. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น คือกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาโครงการเทศนาธรรมประจำวันพระ โดยได้รับความเมตตาจากพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง "วิสาขบูชากถา " ว่าด้วยการบูชาวันวิสาขบูชา


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 26 ครั้ง