แลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม

   พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้กลุ่มงานบริการการการศึกษานำนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม ใต้-อีสาน ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2565 โดยนำคณะนิสิต นักศึกษา ในภาคใต้ และภาคอีสาน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัด ขอนแก่น อุดรธานี ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม หนองคาย และสกลนคร
   ในการเข้าร่วมครั้งนี้ มจร วิทยาเขตขอนแก่นส่งนิสิตเข้าร่วม ได้แก่ นายธีรเทพ ขวัญพลาย รองนายกสโมสรนิสิตคฤหัสถ์ และนายวีระภัทร ปลั่งกลาง หัวหน้าฝ่ายนิสิตสัมพันธ์ สโมสนนิสิตคฤหัสถ์ และมีนายธนรัฐ อดทน นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานบริการการศึกษา เป็นผู้ดูและประสาน

ภาพ : ธีระเทพ ,วีระภัทร
ข่าว : กลุ่มงานบริการศึกษา


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 33 ครั้ง