คุณธรรม จริยธรรม สำหรับครู

   วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้นายนิรุต ป้องสีดา ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สำหรับครู ในโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กศน. ประจะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 25 ครั้ง