เทศนาธรรมประจำวันพระ

   วันที่ ๒๓ เดือนพฤภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการเทศนาธรรมประจำวันพระประจำปี ๒๕๖๕ แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง "อริยวุฑฒิกถา" ว่าด้วยความเจริญอันประเสริฐ โดยพระฮอนด้า วาทสทฺโท (เข็มมา), ดร. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเลขานุการวัดศรีนวล ถนนหลังเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

   การนี้ได้รับความเมตตาจากพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์เพื่อสมทบทุนสร้างมหาจุฬามณี เจดีย์พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธีประชาสรรค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ และพุทธศาสนิกชน ชมรมรวมพลคนพุทธเป็นเจ้าภาพร่วมกัน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา F.M.101.75 MHz. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 19 ครั้ง