การการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

   พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้ ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โซนภาคกลาง วิทยาลัยสงฆ์ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมจันทร์สุดา โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง

ภาพข่าวจาก โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 22 ครั้ง