ประชุมบุคลากร

   วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อปรึกษาหารือและรับทราบนโยบายต่างๆ จากผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน โดยมีวาระการประชุมดังนี้
๑.ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๒.เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
- สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
- สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น
- วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
- บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
- สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา
   การนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระมิมลธรรม (๑๐๑) อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 27 ครั้ง