เยี่ยมสอบรอบที่ 4

   เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2565 พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการและสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดสอบเข้าศึกษาต่อนะดับปริญญาตรี รอบที่ 4 (รอบทั่วไป) โดยที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้าเรียนที่จำนวนมาก และขึ้นทะเบียนนิสิตแล้วกว่า 150 รูป/คน ในรอบที่ 4 มีทั้งการสอบในพื้นที่ และสอบออนไลน์ มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 61 รูป/คน คาดว่าปีนี้จะมีผู้เข้าศึกษาต่อกว่า 200 รูป/คน

** การจัดสอบดำเนินการภายใต้ประกาศในสถานการณ์โรคติดต่อ
ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการการศึกษา
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 20 ครั้ง