ประชุมถ่ายทอดยุทธศาสตร์

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น นำโดย เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โซนภาคตะวันออกเฉียงหนือ โดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมจร เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ผ่านระบบ Video Conference แอพพลิเคชั่น Zoom ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม จังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุม"พระเทพวรมุนี"(สำลี ปญฺญาวโร) วิทยาลัยสงฆ์นครพนม จังหวัดนครพนม


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 19 ครั้ง