๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย

   วันที่ ๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมงาน ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 18 ครั้ง