ขับเคลื่อนขจัดความยากจน

   วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการสื่อสารรายงานโครงการพระสอนศีลธรรม กิจกรรม : การประชุมทบทวนบทบาทหน้าที่พระสอนศีลธรรมผู้ประสานงานพระสอนศีลธรรมและการประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับพื้นที่ ร่วมกับโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ณ อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 19 ครั้ง