ปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม

   วันที่ ๑๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดสอบคัดเลือกและการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมบรรจุใหม่ เพื่อชี้แจงระเบียบวิธีการปฏิบัติการเป็นพระสอนศีลธรรมบรรจุใหม่ จัดทำฐานข้อมูลประวัติพระสอนศีลธรรม จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่พระสอนศีลธรรมให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการจัดการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และเพื่อพัฒนาให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนบรรจุใหม่ได้ทราบถึงบทบาทของพระสอนศีลธรรมและสามารถจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน ตามหลักสูตรของสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีกิจกรรมอบรมเทคโนโลยีกับการจัดการเรียนการสอน โดย อาจารย์สุทธิพงษ์ อุพลเถียร และอบรม เรื่อง จิตวิทยาการจัดการเรียนการสอนสำหรับพระสอนศีลธรรม โดย อาจารย์วิรัต ทองภู ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 17 ครั้ง