ปฐมนิเทศนิสิตใหม่

   วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ กลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ โดยได้รับความเมตตาจากพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานในพิธี เพื่อให้นิสิตเข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและวัฒนธรรมอันดีงานที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นการปลูกฝังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยว่าด้วย “บัณฑิตมหาจุฬาฯ มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา”
โดยมีนิสิตใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕๐ รูป/ คน ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 19 ครั้ง