ประชุมติดตามพระปริยัตินิเทศก์

    วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการประชุมติดตามการปฏิบัติงานพระปริยัตินิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
   วันนี้ได้รับความเมตตาจาก พะเทพปวรเมธี, รศ.ดร. ประธานคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตาเป็นประธานในพิธี โดยมี นายสมพร จันอุด ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ถวายรายงานต่อประธานพิธี โดยโครงการติดตามการปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์ ประจำปี ๒๕๖๕ ถือได้ว่าโครงการหนึ่ง ที่ได้จัดให้มีขึ้น เพื่อติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของพระปริยัตินิเทศก์ ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ไว้ ตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยพระปริยัตินิเทศก์ พ.ศ.๒๕๖๑
   การจัดโครงการตามตามการปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์ ขึ้น เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในพื้นที่จริง และรับฟังข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนสาระความรู้ และประสบการณ์ เพื่อยกระดับคุณภาพ ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการนิเทศ ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม มีความก้าวหน้า สร้างสังคมแห่งพุทธธรรมปัญญา สืบทอดศาสนทายาท จรรโลกอายุพระพุทธศาสนาสืบไป โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระเทพวิสุทธิคุณ,ดร. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ และปฏิสันถารต่อคณะสงฆ์และผู้ร่วมประชุม , รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น) ร่วมกล่าวถวายการต้อนรับ ในครั้งนี้

   การนี้ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น , พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น, เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมสนองงานและให้บริการความสะดวกต่อคณะสงฆ์และผู้เข้าร่วมประชุม ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 60 ครั้ง