นิสิตสปป.ลาวเข้าถวายสักการะ

   วันที่ ๑๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นิสิตสาขาวิชาศาสนา และปรัชญา และสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้ากราบถวายสักการะ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 15 ครั้ง