พิธีเปิดการศึกษา

วันที่ ๒๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมพิธีเปิดการศึกษา และปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ผ่าน ระบบ Zoom Video Conferencingได้รับความเมมตาจาก พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น บรรยาย เรื่อง "นโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕" จากนั้นตัวแทนอาจารย์ร่วมพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ ณ ห้องเธียเตอร์ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 30 ครั้ง