วิถีพุทธอารยเกษตร

วันที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่าย โคก หนอง นา สามัคคีวิถีพุทธอารยเกษตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อให้หน่วยงาน องค์กรภาคีได้ร่วมฉลองกิจกรรมสำคัญเนื่องในโอกาสครบ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา อีกทั้งร่วมเสริมสร้างเครือข่ายการขับเลื่อนโคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขับเคลื่อนการขจัดความจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความสุข และบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนภารกิจตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ได้รับเกียรติ จากนายศิวกร มิตราช หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานกล่าวพบปะและมอบแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จากนั้นได้รับความเมตตาจากเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น บรรยาย เรื่อง การดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข (แก้จน) , MOU บทบาทเกื้อกูลวัด และชุมชน
เวลา ๑๐.๒๐ น. ร่วมทำกิจกรรมแนวทางการขับเคลื่อนงานตามภารกิจสำคัญฯ "ก้าวต่อไป โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน" โดย นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น และกิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และเครือข่ายโคก หนอง นา พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองขอนแก่น โดย นางจันทิรา นัดทะยาย พัฒนาการอำเภอเมืองขอนแก่น และทีมงานเจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่ายอำเภอเมืองขอนแก่น โดยแบ่งกลุ่มรับผิดชอบฐานการเรียนรู้ จำนวน ๓ ฐาน (คนรักษ์แม่โภสพ , คนรักษ์แม่ธรณี, หัวคันนาทองคำ) โดย ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมขน, จังหวัดขอนแก่น, สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้แทนเครือข่ายโคก หนอง นา พช.ขอนแก่น, ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จังหวัด, เครือข่ายโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข มจร. วิทยาเขตขอนแก่น, ผู้แทนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ, ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ องค์กรภาคีเครอข่ายอำเภอเมืองขอนแก่น ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สวนโคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นตำบลโคกศรี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 114 ครั้ง