ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

   วันที่ ๒๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้ ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บรหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ นี้ ซึ่งพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ ห้องแสดงอาคารสถานีวิทยุ โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นประกอบด้วย


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 21 ครั้ง