ถวายสักการะพระเทพศาสนาภิบาล

   วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เข้าถวายสักการะ พระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค ๑๔, ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ เนื่องในพิธีอายุวัฒนมงคล ๖๗ ปี ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 22 ครั้ง