Home Room ครั้งที่ ๓

   วันที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. กิจกรรม HOMEROOM ครั้งที่ ๓ กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ แนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดย นายนิรันดร เลิศวีรพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ, นางสาวลักคณา อาดมนตรี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ และนางสาวอัญญาดา ตาเสาร์ นักวิชาการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตในด้านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอนในรั่วมหาวิทยาลัย ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 25 ครั้ง