กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต

   วันที่ ๓๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคม รุ่นที่ ๖๘ “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่การสร้างสุขภาวะทางปัญญา เพื่อการพัฒนาสังคม" ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้นิสิตผู้ศึกษาครบตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มีผลการเรียนค่าเฉลี่ย สะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ได้ปฏิบัติศาสนกิจสนองงานในกิจการคณะสงฆ์และ งานตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในเพศบรรพชิตเป็นเวลา ๒ ภาคการศึกษา ซึ่งการปฏิบัติศาสนกิจในเพศบรรพชิตเป็นเวลา ๑ ปี จึงเป็นบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจทุกรูปที่จะต้องออกไปปฏิบัติศาสนกิจ อีกทั้งยังสนับสนุนและส่งเสริมแนวนโยบายให้นิสิตคฤหัสถ์ที่จะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตของมหาจุฬา ได้ปฏิบัติงานบริการสังคมอย่างน้อย ๒๐๐ ชั่วโมงด้วย เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพและเป็นศาสนทายาทที่มีศักยภาพ สนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตจัดทำโครงการสู่การสร้างสุขภาวะทางปัญญาเพื่อการพัฒนาสังคม และให้แนวทางในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
   ได้รับความเมตตาจากพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต,ผศ. รักษาการผู้อำนวยสำนักการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการ และ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “นิสิตปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมกับความคาดหวังของมหาวิทยาลัย”

   โดยมีพระนิสิตที่จะออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๘ เข้าร่วมเข้าร่วมจำนวน ๖๔ รูป และนิสิตปฏิบัติงานบริการสังคม รุ่นที่ ๖๘ จำนวน ๒๙ คน ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 19 ครั้ง