พีพี บิซซิเนส

   วันที่ ๓๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ บริษัท พีพี บิซซิเนส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อจัดอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ กรณีเก็บผลไม้ป่า ฤดูกาล ๒๕๖๕ ณ ประเทศสวีเดน บริษัท พีพี บิซซิเนส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จำนวน ๑,๖๒๓ คน แบ่งเป้นภาคเช้า ๘๓๙ คน และภาคบ่าย ๗๘๔ คน


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 147 ครั้ง