ปฐมนิเทศนิสิตระบัณฑิตศึกษา

   วันที่ ๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และเมตตาบรรยายพิเศษ เรื่อง“บัณฑิตศึกษา มหาจุฬา ฯ กับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม” เพื่อให้นิสิตได้รับทราบแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และแนะนำสิ่งสนับสนับสนุนด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ความรักความสามัคคี ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ซึ่งจะนำไปสู่การสำเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้วยความภาคภูมิใจ
   การปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในครั้งนี้ มีนิสิต ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
๑. นิสิตใหม่หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จำนวน ๑๔ รูป/คน
๒. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา จำนวน ๑๒ รูป/คน
๓. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา จำนวน ๑๗ รูป/คน
๔. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา จำนวน ๑๒ รูป/คน
๕. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จำนวน ๑๐ รูป/คน
๖. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา จำนวน ๘ รูป/คน
๗. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา จำนวน ๒๕ รูป/คน
๘. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา จำนวน๑๔ รูป/คน
๙. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ จำนวน ๒๔ รูป/คน
๑๐. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา จำนวน ๒๖ รูป/คน
๑๑. ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำนวน ๔๐ รูป/คน
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๐๒ รูป/คน

ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 21 ครั้ง