สามัคคีวิถีพุทธอารยเกษตร

   วันที่ ๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ พระธีระพงษ์ นรินฺโท, ดร. รก.ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น, นายนิรุต ป้องสีดา ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่าย โคก หนอง นา สามัคคีวิถีพุทธอารยเกษตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น โดยนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแกน กรมการพัฒนาชุมชน โดยนายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น, นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโคกสี ณ สวนโคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นตำบลโคกศรี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 128 ครั้ง