ฟังพระธรรมเทศนา

วันที่ ๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. บุคลากรสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยสมาชิกชมรมรวมพลคนพุทธเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์เพื่อ สมทบทุนสร้างมหาจุฬามณี เจดีย์พุทธชยันตี พระพรหม วัชรเมธีประชาสรรค์โครงการเทศนาธรรม ประจำวันพระ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ สถาบันวิปัสสนาธุระ ฟังพระธรรมเทศนา ทำบุญถวายภัตตาหารเพล ประจำวันพระ แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง "เสฎฺฐชีวิตกถา" ว่าด้วยชีวิตที่ประเสริฐ โดยพระมหาณัฐพันธ์ สุทสุสนวิภาณี, ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา F.M. ๑๐๑.๗๕ MHz. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 18 ครั้ง