Homeroom ครั้งที่ ๔

   วันที่ ๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. กิจกรรม Homeroom ครั้งที่ ๔ นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง "ทักษะการสื่อสารในศตวรรษที่ ๒๑" วิทยากรบรรยายโดย ผศ.ดร.ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ"เทคนิคการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จ" วิทยากรบรรยายโดยนางสาวพิทย์ธิดา พิทยสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร โดยวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 19 ครั้ง