อบรมทำคู่มือการปฏิบัติงาน

   วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดยมี นายศักธินันท์ศรีหาบงค์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ถวายรายงานต่อประธานพิธี
การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑) เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดแนวทางในการสร้างผลงาน
๒) เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
๓) เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้เกิดความรู้และทักษะอย่างเป็นระบบสามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาอย่างจริงจัง ซึ่งเกณฑ์ EdPEx คือ กรอบที่ทำให้มอง/คิดและบริหารองค์กรในเชิงระบบ (มองทุกระบบเชื่อมโยงกันหมด) และช่วยให้ในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน
   ดังนั้น สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น จึงได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น การอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ มีกิจกรรมดังนี้
๑. การบรรยาย เรื่อง “ความสำคัญของแผนพัฒนาบุคลากรและคู่มือการปฏิบัติ ซึ่งวิทยาเขตขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก รศ,ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารย์ ที่ปรึกษาคลังจังหวัดมหาสารคาม/กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมทางธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากร
๒. การปฏิบัติการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
๓. การนำเสนอคู่มือปฏิบัติงาน

   การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรและลูกจ้างทุกส่วนงานรวมทั้งสิ้น ๓๐ รูป/ คน ณ ห้องประชุม อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 21 ครั้ง