โครงการพัฒนาคุณธรรมฯ

   วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา" พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้ พระครูสมุห์ธีระพงษ์ นรินฺโท,ดร. ผอ.ส่วนงานบริหารวิทยาเขตขอนแก่น ประธานวิทยากร เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
   การอบรมครั้งนี้ มีนักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน ๑๘๐คน คณะครู ๒๕ ท่าน ณ อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) โดยการจัดกิจกรรมได้มีการทำกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม และถอดบทเรียนเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 23 ครั้ง