แบกจอบ เสียม หิ้วปิ่นโต

   วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ พระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ,ดร. ผอ.หลักสูตร พุทธบริหารการศึกษาระดับดุษฐีบัณฑิต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิธีเปิดโครงการ นายพนม สิงห์สาย มอบหมายให้นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่แปลงโคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มจร.ขอนแก่น เพื่อร่วมกิจกรรมโครงการ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา “แบกจอบ เสียม หิ้วปิ่นโต ร่วมสานสัมพันธ์เอามื้อสามัคคี” โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มจร.ขอนแก่น โดยมีนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี คณาจารย์ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองขอนแก่น กำนันตำบลโคกสี ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เครือข่ายโคก หนอง นา พช. อำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน ๙๔ แปลง ประธานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนทุกตำบล คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลโคกสี รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้อำเภอเมืองขอนแก่น โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองขอนแก่น ดำเนินโครงการ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มจร.ขอนแก่น ดำเนินการใน ๔ กิจกรรมหลัก คือ
๑) ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ๒) ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน และ ๓) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กิจกรรมในวันนี้เป็นอีกกิจกรรมที่ดำเนินการในศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน นั่นคือ กิจกรรม “แบกจอบ เสียม หิ้วปิ่นโต ร่วมสานสัมพันธ์ เอามื้อสามัคคี” ซึ่งได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร.รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ให้ใช้พื้นที่ แปลง “โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มจร.ขอนแก่น” วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะกับพื้นที่การเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา ผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สอดคล้องกับหลักกสิกรรมธรรมชาติในพื้นที่ให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยใช้พลังเครือข่ายโคก หนอง นา เป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา

   กิจกรรมสำคัญในวันนี้ประกอบด้วย (๑) การปลูกต้นไม้ จำนวน ๑๓๑ ต้น ซึ่งได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา (๒) ปลูกหญ้าแฝก จำนวน ๑๕,๐๐๐ ต้น โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น (๓) สร้างฐานการเรียนรู้ ฐานดิน ฐานน้ำ และฐานป่า (๔) ก่อสร้างอุโมงค์ไม้ไผ่ และราวสะพาน ซึ่งจะนำไปสู่การก่อเกิดศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา ต้นแบบของอำเภอเมืองขอนแก่น และของจังหวัดขอนแก่น ภายใต้ชื่อ “ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มจร.ขอนแก่น” ที่เกิดขึ้นจากพลังการมีส่วนร่วมของชาวเครือข่ายโคก หนอง นา อำเภอเมืองขอนแก่น และหน่วยงาน/องค์กรภาคีการพัฒนาอย่างแท้จริง และเกิดการบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในเชิงพื้นที่อย่างแท้จริง กระทรวงมหาดไทย มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชนมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น โดยมีเป้าหมายสำคัญคือเพื่อให้พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๙ และพระราชปณิธานของล้นเกล้า รัชการที่ ๑๐ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” เป็นหลักในการปฏิบัติงานในทุกระดับ และในปีนี้ คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมของส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการในวาระพิเศษ โดยในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ “๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา” ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำโครงการ “๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มจร.ขอนแก่น” และมอบหมายให้ทุกอำเภอดำเนินการในสามกิจกรรมหลักคือ ๑) ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ๒) ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน และ ๓) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ที่สำคัญประการหนึ่งคือ การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ เพื่อให้เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค และขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ โดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมและสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยมีเจตจำนงร่วมกันที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการบูรณาการภาคีเครือข่ายและเชื่อมประสานให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติ ส่งเสริมสัมมาชีพ สัมมาปฏิบัติ เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ สร้างความสุขสังคมไทยขยายผลไปยังสังคมโลกให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
   ดังนั้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการก้าวเดินไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างยิ่ง นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น กล่าว
   การนี้ ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผช.ฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมโครงการ ณ โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 129 ครั้ง