ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

   วันที่ ๑๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยการนำของเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อีกทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับวิทยาเขต ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
การนี้ได้รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต จากคณะกรรมการ ทั้ง ๕ ท่าน ได้แก่
๑. ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ประธานกรรมการ
๒. พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. กรรมการ
๓. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. กรรมการ
๔. รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง กรรมการ
๕. ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา กรรมการและเลขานุการ


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 19 ครั้ง