พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

   วันที่ ๒๐ ดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาบรรยาย เรื่อง สุขภาวะผู้สูงอายุ ในโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕
   ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุนับแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้นมา โดย ๑ ใน ๑๐ ของประชากรไทยเป็นประชากรที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป แม้ว่าประชากรไทยจะมีอายุยืนยาวขึ้น แต่กลับพบว่าผู้สูงอายุต้องเผชิญกับการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และตกอยู่ในภาวะทุพพลภาพเพิ่มขึ้น ดังนั้นหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวผู้สูงอายุเองและครอบครัว ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการเฝ้าระวังดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการปรับพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสมจากสถานการณ์และความสำคัญดังกล่าว ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาล ตำบลหนองตูม จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมของผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างมีคุณค่าสามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคม มีความสุขในขั้นปลายชีวิต ส่งเสริมความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่มีอยู่ และส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 14 ครั้ง