Homeroom ครั้งที่ ๕

   กิจกรรมเรารัก มจร Homeroom ครั้งที่ ๕ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ “ ด้านความรู้ดี “ ตามตัวชี้วัดในการส่งเสริมและพัฒนานิสิต
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ความรู้ดี (ปริยัติ)
ชั้นปีที่ ๑ พระอธิวัฒน์ ภทฺรกวี, อ.สุทธิพงษ์ อุพลเถียร บรรยายเรื่องแนวทางการพัฒนาทักษะ ทัศนคติ และวิธีคิดสู่ความสำเร็จการในทำงานในอนาคต
ชั้นปีที่ ๒ นายนิรุติ ป้องสีดา อ.วิรัต ทองภู นายจักรกรี มาป้อง บรรยายพิเศษเรื่อง เสริมสร้างทักษะการแสวงหาความรู้สู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ชั้นปีที่ ๓ นายอัครเดช สารแสง ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม บรรยายพิเศษเรื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
ชั้นปีที่ ๔ พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน อ.พันทิวา ทับภูมี บรรยายพิเศษเรือง ทักษะความรู้สู่แผนงานอาชีพ


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 13 ครั้ง