รับฟังผลการตรวจประเมิน

   วันที่ ๒๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยการนำของเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อีกทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับวิทยาเขต ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
การนี้ได้รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต จากคณะกรรมการ ทั้ง ๕ ท่าน ได้แก่
๑. ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ประธานกรรมการ
๒. พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. กรรมการ
๓. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. กรรมการ
๔. รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง กรรมการ
๕. ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา กรรมการและเลขานุการ
   ผลคะแนนเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๖๗ คะแนน


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 12 ครั้ง