การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

   วันที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับวิทยาลัยอาชีววิถีพุทธ และสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดประชุมสนทนากลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เรื่อง "ความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาในสถนศึกษาอาชีววิถีพุทธ" โดย สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
   การนี้ได้รับความเมตตาจากพระศรีธรรมภาณี, ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการ อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง "ที่มาและความสำคัญของการจัดประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาอาชีววิถีพุทธ"
   จากนั้นดำเนินการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เรื่อง "ความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาในยุคปัจจุบัน" โดย : พระมหานพดล ธมฺมานนุโท นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานพัฒนาพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเปิดการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) การประชุมสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง "รูปแบบ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาอาชีวถีพุทธ"

   การจัดประชุมครั้งนี้เป็นการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นสำหรับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามแนววิถีพุทธเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนอาชีวศึกษา : หลักสูตรค่ายคุณธรรม เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามแนววิถีพุทธเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนอาชีวศึกษา : หลักสูตรค่ายคุณธรรม
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 17 ครั้ง