๑ หลักสูตร ๑ ชุมชนสันติสุข

   วันที่ ๒๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการรับน้องใหม่ สานสายใย ครูสังคมศึกษา มหาจุฬาฯ ขอนแก่น ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ บูรณาการร่วมกับ “โครงการสัมมนาปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน” และ“โครงการโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ๑ หลักสูตร ๑ ชุมชนสันติสุข” ร่วมกับ วัด ชุมชน และโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้รับความเมตตาจากเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ โดย ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี จากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่ ๔ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชน สังคมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้การจัดเรียนการสอนเป็นกระบวนการสื่อสารความรู้ ประสบการณ์ โดยมีการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และสามารถดำเนินชีวิต อยู่ในสังคมได้โดยปกติสุข จึงจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพ ความสามารถของผู้เรียนอย่างเต็มที่ เพื่อให้มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง การนำแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนวิทยากรท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน จึงเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายได้ตามที่ต้องการ
   การนำภูมิปัญญาชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนที่ได้เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเฉพาะปราชญ์ชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถถ่ายทอดความรู้ร่วมกับสถานศึกษา ในแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ
   ดังนั้น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา จึงได้บูรณาการโครงการร่วมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ สายสายใย พี่น้องครูสังคมศึกษา ในพื้นที่เขตบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่เขตบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น
๒. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่เขตบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น
๓. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นและพื้นที่เขตบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น
๔. เพื่อสร้างควาสัมพันธ์อันดีและก่อเกิดความรักความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในหลักสูตรครุศาตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น

   การจัดโครงการในครั้งนี้ มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ ภาคเช้า กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม และเชื่อมความสัมพันธ์ เสริมสร้างภาวะผู้นำ หลังจากนั้นเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคบ่าย นิสิตและชาวบ้านหนองบัวน้อยจะได้ลงพื้นที่พัฒนาวัดและโรงเรียน ภาคค่ำ จะเป็นการเสวนาปราชญ์ชาวบ้าน และพิธีจุดเทียนสืบสานปณิธานพี่น้องสังคมศึกษา มหาจุฬาขอนแก่น ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากพระเดชพระคุณพระธรรมธร บุญชู มหาวีโร เจ้าอาวาสวัดจันทรังษี เจ้าคณะตำบลหนองตูม และได้รับการประสานงาน อำนวยความสะดวกจากผู้นำชุมชน บ้านหนองบัวน้อย ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นอย่างดี การจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้
๑) ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๐ รูป/คน
๒) นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ ๑-๔ จำนวน ๑๐๐ รูป/คน
๓) คณะสงฆ์วัดจันทรังษี และพี่น้องประชาชนชุมชนบ้านหนองบัวน้อย จำนวน ๕๐ รูป/คน
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๖๐ รูป/คน
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 89 ครั้ง