ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

   วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม "จิตอาสา ปลูกต้นไม้ เพิ่มผืนป่า เพื่อสุขภาพที่ดี" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ณ โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยมีนายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธี การนี้ กลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ได้นำนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า ๑๐๐ รูป/คน
   กิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเพื่อพัฒนาพื้นที่โคก หนองนา พุทธอารยเกษตร ให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้พันธ์ไม้มงคล ไม้หาอยากและสวนสมุนไพรด้วย

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 18 ครั้ง